A Brighter Summer Day

Gu ling jie shao nian sha ren shi jian

un film de Edward Yang (1991)

[lien IMDb]

Une fresque sociale aussi ample et sinueuse que Yi Yi.